Töögraafikute ja tööajatabelite säilitamisest

Raamatupidamise seadusest (§ 12 lg 1 ) on üldtuntud teadmine see, et raamatupidamise algdokumente peab raamatupidamiskohustuslane säilitama seitse aastat, alates selle majandusaasta lõpust, mil algdokument raamatupidamises kajastati. Kuna tööajatabelid (töötunnid kokku, öö ja riigipüha ajal töötatud tunnid, ületunnid, valveaja tunnid jne) on töötasu arvestamise aluseks, tuleb ka neid tabeleid säilitada 7 aastat. Töögraafikute säilitamise kohta raamatupidamise seadusest eraldi sätteid ei leia, täpsustatud ei ole ka töögraafikute säilitamise nõuet töölepingu seaduses.

Uurisin Tööinspektsioonist, et kas neil on anda näpunäiteid töögraafikute ja tööajatabelite säilitamise osas. Tööinspektor-jurist Liis Kiiver vastas nii:

Töölepingu seaduse (TLS) § 115 alusel teostab Tööinspektsioon järelevalvet TLS § 46 lõigete 1 – 3 täitmise osas ning järelevalve võimaldamise eesmärgil on TLS §-s 46 lõige 5, mille kohaselt on tööandja kohustatud pidama eraldi arvestust täiendavat ületunnitööd tegevate töötajate üle. TLS § 46 lg 1 räägib neljakuulisest arvestusperioodist. Neli kuud on ka individuaalse töövaidluse lahendamise seaduse § 6 lõikes 1 sätestatud üldine nõuete esitamise tähtaeg. Kuna töötasu nõuetes aga on aegumistähtaeg 3 aastat, siis oleks mõistlik (mitte kohustuslik) säilitada kõiki tööaja arvestusega seonduvaid dokumente kuni 3 aastat (tööajatabeleid 7 aastat).

Tööinspektsiooni juristide praktika on kindlasti ka mõnevõrra erinev, kuid seadusest ju otseselt töögraafikute säilitamise kohustust ei tulene, kui arvestusperiood läbi siis kaob vajadus graafikut säilitada kui selle põhjal on koostatud korrektne tööajatabel. Seega soovitus on säilitada graafikuid 3 aastat, aga järelevalvet teostatakse tavaliselt jooksva või siis eelnenud arvestusperioodi üle. Tööinspektoril peab olema võimalus kontrollida töö tegemise ajast sh ületunnitöö piirangust kinnipidamist ning tööaja summeeritud arvestuse korral tööajakava olemasolu ja selles kehtestatud tööpäeva/töövahetuse kestuse ning puhkeaja kestuse vastavust töölepingu seadusele.

Eraldi juhtis tööinspektor-jurist tähelepanu, et Tööinspektsiooni õigusalane selgitus ei tähenda seaduse ainuõige tõlgenduse kehtestamist.

Kokkuvõtlikult saab öelda, et mõistlik oleks:

 • töögraafikuid säilitada vähemalt eelmise arvestusperioodi kohta, kuid võimalike vaidluste korral oleks hea omada ka kuni 3 aasta vanuseid töögraafikuid;
 • tööajatabeleid vähemalt 7 aastat;
 • kui töötajatabel ja töögraafik on üks ja sama dokument tuleks seda säilitada vähemalt 7 aastat.
This entry was posted in Seadused and tagged . Bookmark the permalink.

2 Responses to Töögraafikute ja tööajatabelite säilitamisest

 1. Irina S says:

  Tööandja maksis töötajale vähem kui ette nähtud, jättis maksmata lisa ületundide, riigipühade ja öötundide eest.
  Kuidas toimida, kui tööandja väidab, et on kaotanud töötaja tööajaarvestusetabelid, töögraafiku?

  • Geete Haljas says:

   Tööandjal on kohustus säilitada tööajatabeleid tulenevalt raamatupidamise seadusest (§ 12 lg 1). Samuti peab tööandja tulenevalt töölepingu seadusest(§ 6 lg 6) töötajale tööajakava teatavaks tegema. Jutt tööajaarvestusetabelite/töögraafikute kaotamisest ei ole pädev ning sel juhul tuleks tugineda töötaja väidetele kui tööandja ei suuda tõestada vastupidist.

   Riigipühade ja öötundide eest (kui pole kokku lepitud, et töötasu juba sisaldab tasu ööajal tehtud töö eest) pole tööandjal õigust töötasu välja maksmata jätta. Ületundides tuleb eelnevalt tööandjal ja töötajal kokku leppida, kui ületunnid pole tingitud ettenägematust olukorrast, kus tööandjal oli õigus nõuda töö tegemist kahju ärahoidmiseks. Antud juhul kui tööandja keeldub töötasu maksmisest riigipühade ja öötundide soovitan pöörduda tööinspektsiooni poole. Ületundide eest soovitab töölepingu seadus eelkõige anda töötajale vaba aega.

Leave a Reply to Irina S Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>